SIA “Agritech” privātuma un sīkdatņu principi

 

Kas ir klientu dati?
Klientu dati ir jebkura informācija, ar kuras palīdzību ir iespējams identificēt fizisku personu. Šīs personas identifikatori var būt, piemēram, minētās personas vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, tiešsaistes identifikators (interneta protokola adreses – IP, sīkdatņu identifikatori u.c.), atrašanās vietas dati.

Kas ir klientu datu apstrāde?
Klientu datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta ar klienta datiem, piemēram, klientu datu vākšana, saglabāšana, glabāšana, grozīšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu veikšana, izmantošana, nodošana, dzēšana, aplūkošana vai reģistrācija.

Kā mēs vācam klientu datus?
Mēs vācam klientu datus tieši no klientiem. Tāpat mēs vācam datus, kas pieejami publiskajās datu bāzēs, piemēram, firmas.lv, vai iegūstot informāciju no trešajām personām. Mēs vācam klientu datus tikai tad un tādā apjomā, kāds nepieciešams skaidri noteikta un tiesiska mērķa panākšanai, ņemot vērā likumdošanu.

Kāpēc mēs apstrādājam klientu datus?
Klientu datus mēs apstrādājam tāpēc, lai SIA “Agritech” varētu noslēgt līgumu un nodrošināt tā izpildi, lai izpildītu no tiesību aktiem izrietošās prasības, ar mārketingu saistītas darbības nolūkā, lai noskaidrotu patērētāju ieradumus, kā arī tirgus izpētes un aptauju veikšanas nolūkā. Mēs apstrādājam personas datus, lai identificētu klientu. Tas nepieciešams, lai mēs nodrošinātu kvalitatīvu apkalpošanu (varētu sazināties ar klientu garantijas remonta laikā, pēc garantijas laikā, kā arī, ja rūpnīca atsauc preci u.c. gadījumos) un līgumu izpildi.

Mēs izmantojam personas datus šādos gadījumos:
• personas pilnvarojumos saņemt preci uzņēmuma vārdā (vārds, uzvārds);
• personas pilnvarojumos parakstīt pavaddokumentus uzņēmuma vārdā (vārds, uzvārds);
• izdodot priekšapmaksas rēķinus un EKA čekus (vārds, uzvārds, personas kods);
• nosūtot preci līdz klienta norādītajai adresei (vārds, uzvārds, tālruņa nr., adrese (dzīvesvietas));
• pieņemot servisa pasūtījumu (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts);
• pieņemot pasūtījumu veikalā – sagatavojot piedāvājumu (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts);
• pieņemot līguma slēgšanas pieteikumus (pilnvarotās personas, uzņēmuma amatpersona, kura paraksta līgumu);
• informējot klientu par remonta tāmi un/ vai tā pabeigšanu (tālruņa nr. (SMS) vai zvans/ e – pasts);
• klientam parakstot preču garantijas dokumentus (paraksts, vārds, uzvārds);
• slēdzot pirkuma līgumus (saņemšanas adrese, saņēmēja vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts);
• sazinoties ar klientu, lai uzsāktu/veicinātu sadarbību (vizītes, telemārketings, problēmsituāciju risinājums);
• veidojot individuālās klientu datu bāzes tirdzniecības pārstāvjiem.

Mēs apstrādājam klientu datus tikai tad un tādā apjomā, kas nepieciešams skaidri noteikta un tiesiska mērķa panākšanai, ņemot vērā likumā noteiktās prasības, tie varētu būt: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts, bankas konts, personas kods.

Kāpēc mēs apstrādājam klientu datus, lai nodrošinātu “Stokker Finance” nomaksas pakalpojumu?
Nomaksas pakalpojuma “Stokker Finance” datu apstrāde ir nepieciešama šādiem nolūkiem: izsniegt preces un pakalpojumus uz nomaksu, ieskaitot piedāvājumu izstrādi un provizorisko nomaksas nosacījumu aprēķināšanu; noslēgt nomaksas līgumu; nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem (fizisko personu identifikācija un pārbaude); nodrošināt nomaksas līgumu administrēšanu, uzglabāšanu, uzraudzību, izpildes kontroli, likumā noteikto pasākumu organizēšanu, ja līguma nosacījumi netiek ievēroti. Datu subjektu kategorijas: a) fiziska persona, kas iegādājas preci uz nomaksu; b) juridiskas personas amatpersona vai pilnvarotais pārstāvis.
Mēs apstrādājam klientu datus, lai administrētu reģistrāciju SIA “Agritech” kredītkomitejā līguma izskatīšanai uz klienta līguma pieteikuma pamata. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu reģistrēt klientu kredītkomitejā un pieņemt lēmumu par atbilstošu lojalitātes programmu vai sadarbības līgumu. Ja klients nesniegs nepieciešamos personas datus, mēs nevarēsim izskatīt klienta pieteikumu un apstiprināt šāda sadarbības līguma priekšlikumu vai atbilstību kādai no mūsu lojalitātes programmām.
Kredītkomiteja ievāc datus: lai identificētu klientu (uzskaites sistēmā un preču/pakalpojuma piegādē/sniegšanā), rekvizītu uzrādīšanai rēķinā, saziņai ar klientu par līgumu, par piegādēm, par apmaksām; pasūtījumu piegādes vietas un rēķinu nosūtīšanas adreses definēšanai; ātrākai maksājumu apstrādei un klientu apkalpošanai.

Kāpēc mēs apstrādājam klientu datus, lai veiktu videonovērošanu?
Mēs apstrādājam klientu attēlus un ierakstus, kā arī visus citus klienta datus un darbības, kas ir redzamas vietā, kurā notiek videonovērošana. Mēs apstrādājam klientu datus, lai novērstu un konstatētu noziedzīgus nodarījumus, nodrošinātu drošību, konstatētu privātīpašuma robežu pārkāpšanu, ielaušanos, zādzības, uzbrukumus, bojājumus, krāpšanu naudas darījumos un citas nelikumīgas darbības, kā arī lai izmeklētu incidentus.

Uz kāda pamata mēs apstrādājam klientu datus?
Klientu datu apstrādes pamats ir viņa piekrišana, kura ir skaidri pausta. Dati tiek apstrādāti arī gadījumā, ja ar klientu ir noslēgts līgums, kā arī likumdošanas prasību ievērošana.

Kam mēs atklājam klientu datus?
Mēs atklājam vai nododam klientu datus citiem SIA “Agritech” ietilpstošajiem uzņēmumiem; personām, kuras nodrošina ar klientu noslēgtā līguma izpildi; reģistru turētājiem vai SIA “Agritech” pakalpojumu sniedzējiem. Klienta personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstīm, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Kā mēs uzlabājam klientu datus?
Mēs uzglabājam klientu datus papīra formā un ar infosistēmu palīdzību. Mēs uzglabājam klientu datus tik ilgi, cik ilgi var rasties prasības saistībā ar līgumiskajām attiecībām. Klientu datus, kuri nav vairs nepieciešami apstrādes mērķa izpildei, mēs dzēšam. Mēs uzglabājam klientu datus arī priekš tā, lai nepieciešamības gadījumā nodotu klientam informāciju, sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī lai atbildētu uz klienta ar līgumu saistītajiem jautājumiem. Datus glabājam saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

Vai mēs nodrošinām klientu datu apstrādes drošību?
Mēs aizsargājam mūsu rīcībā esošos klientu datus ar atbilstošiem drošības un konfidencialitātes nodrošināšanas risinājumiem. Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot klienta datus. Šajā dokumentā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus.

Kā ir iespējams mainīt klientu datus, ar tiem iepazīties vai pieprasīt to apstrādes izbeigšanu?
Klientam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu labošanu. Klientam ir mūs nekavējoties jāinformē par visām izmaiņām līdz šim iesniegtajos klientu datos, kā arī par nepilnīgiem vai neprecīziem datiem. Mums ir tiesības prasīt attiecīgās izmaiņas ar apliecinoša dokumenta iesniegšanu, un klientam ir pienākums mums to iesniegt.
Klientam ir tiesības iepazīties ar datiem, kas ir mūsu rīcībā saistībā ar klientu, darba laikā mūsu galvenajā birojā, kas atrodas adresē Krasta ielā 42, Rīgā, LV-1003.
Sazināties var arī caur e-pastu: SIA “Agritech” e-pasts: agritech@stokker.com;

Klientam ir tiesības uz likumā noteikta pamata pieprasīt savu klientu datu apstrādes, publiskošanas vai tiem pieejas nodrošināšanas pārtraukšanu, kā arī savākto klientu datu dzēšanu. Tas nozīmē, ka mums vairs nebūs iespējams izpildīt mērķi, tai skaitā nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, kura nolūkā tika sniegta piekrišanu klientu datu apstrādei.

Kas ir sīkdatnes (cookies) un kā tās darbojas?
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mājas lapa saglabā uz lietotāja datora cietā diska. Apmeklējot mūsu mājas lapu atkārtoti, klienta pārlūkprogramma nolasa sīkdatni un sniedz informāciju mājas lapai vai elementam, kurš sīkdatni uzstādīja. Sīkdatnes neapdraud klienta izmantoto ierīci.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?
Mājas lapas funkcionalitātes un izmantošanas uzlabošanai, kā arī statistisko datu pilnveidošanai mēs savā mājas lapā izmantojam sekojošus sīkdatņu veidus:
1. seansa sīkdatnes: tās ir sīkdatnes, kuras tiek saglabātas tik ilgi, kamēr pēc nokļūšanas mājas lapā tiek turēta atvērta pārlūkprogramma. Seansa sīkdatnes atgādina mājas lapai, ka iepriekšējā lapā ir izdarīta izvēle un ir izrādīta vēlme izvairīties no informācijas atkārtotas ievadīšanas;
2. pastāvīgās un ilgstošās sīkdatnes: pēc mūsu mājas lapas apmeklēšanas sīkdatnes nejaušu skaitļu kombinācijas veidā tiek saglabātas gala ierīcē. Tās identificē personu kā unikālu lietotāju un, atgriežoties mūsu mājas lapā, tās atgādina par lietotāju saistīto informāciju un to, kādas darbības agrāk ir veiktas. Tas, cik ilgi sīkdatnes tiek saglabātas ierīcē, ir atkarīgs no sīkdatņu veida;
3. sekošanas sīkdatnes: šīs sīkdatnes mēs izmantojam mājas lapas statistikas aplūkošanai un pilnveidošanai;
4. trešo personu sīkdatnes: mēs izmantojam trešo personu sīkdatnes, piemēram, “Google”, “Facebook” sīkdatnes, lai apkalpotu reklāmas un uzlabotu ar mārketingu saistīto komunikāciju. Trešo personu reklāmas izmanto sīkdatnes, kas tiek saglabātas personas gala ierīcē, lai novērtētu reklāmu efektivitāti un lai individualizētu reklāmu saturu, kas tiek rādīts konkrētajai personai. Informācija, kuru vāc trešās personas, kas nodarbojas ar mārketingu, var ietvert, piemēram, datus par ģeogrāfiskās atrašanās vietu (uz IP adreses pamata).

Kā var samazināt sīkdatņu saglabāšanu vai izdzēst sīkdatnes no savas gala ierīces?
Sīkdatnes, kuras izmantojam, nesatur klientu datus, un mēs nevaram tās izmantot personības identificēšanai. Taču, ja klients vēlas aizliegt sīkdatņu saglabāšanu savā ierīcē vai izdzēst saglabātās sīkdatnes, tad to ir iespējams izdarīt pārlūkprogrammas iestatījumos.

Vai mēs varam grozīt savus privātuma un sīkdatņu principus?
Mums vienmēr saglabājas tiesības grozīt savus privātuma un sīkdatņu principus. Lai iepazītos ar grozījumiem mūsu privātuma un sīkdatņu principos, lūdzam regulāri iepazīties ar mūsu mājas lapas saturu.